Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy (Serwis) prowadzony jest przez PROCARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PROCARD) z siedzibą Krakowie, adres: Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000180703, NIP: 679-19-30-789. Kapitał zakładowy: 108 000,00 PLN.

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu są zastrzeżone dla PROCARD. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność PROCARD lub partnerów PROCARD.

Użytkownik Serwisu ma prawo do pobrania i zapisania oraz drukowania stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do PROCARD lub partnerów PROCARD. Żadna z części Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, powielana, publikowana, transmitowana lub dystrybuowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PROCARD. Podjęcie takich działań bez zgody PROCARD będzie każdorazowo stanowić naruszenie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.

PROCARD na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak PROCARD nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie daje żadnych gwarancji dotyczących poprawności, dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zawartych w Serwisie, włączając jakiekolwiek łącza lub każde inne pozycje wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio ze stron Serwisu.

Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje zawarte w Serwisie są wyłącznie odpowiedzialnością użytkowników Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Serwisie ponoszą użytkownicy Serwisu. PROCARD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub tez szkody wtórne (pośrednie) lub wszelkie inne szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny w związku z wykorzystaniem wszelkich informacji uzyskanych zarówno bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej PROCARD.

PROCARD nie jest odpowiedzialny za działanie Serwisu oraz za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z Serwisu, bez względu na to czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych czy tez innych podstaw prawnych oraz bez względu na to czy PROCARD został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

PROCARD zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian, w jakimkolwiek czasie, w części lub całości Serwisu, bez informowania użytkowników Serwisu.

Jeśli użytkownik Serwisu za pośrednictwem Serwisu przekaże PROCARD swoje dane osobowe (np. imię nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, adres e-mail, nazwę firmy, pełnione stanowisko i inne informacje identyfikujące), to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na PROCARD z mocy obowiązującego w Polsce prawa.

PROCARD może w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w postanowieniach niniejszej noty prawnej. Zalecamy użytkownikom Serwisu okresowe czytanie niniejszej noty prawnej i sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone nowe postanowienia lub zmiany do dotychczasowych postanowień.

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]
PROCARD

Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy (Serwis) prowadzony jest przez PROCARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PROCARD) z siedzibą Krakowie, adres: Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000180703, NIP: 679-19-30-789. Kapitał zakładowy: 108 000,00 PLN.

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu są zastrzeżone dla PROCARD. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność PROCARD lub partnerów PROCARD.

Użytkownik Serwisu ma prawo do pobrania i zapisania oraz drukowania stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do PROCARD lub partnerów PROCARD. Żadna z części Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, powielana, publikowana, transmitowana lub dystrybuowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PROCARD. Podjęcie takich działań bez zgody PROCARD będzie każdorazowo stanowić naruszenie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.

PROCARD na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak PROCARD nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie daje żadnych gwarancji dotyczących poprawności, dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zawartych w Serwisie, włączając jakiekolwiek łącza lub każde inne pozycje wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio ze stron Serwisu.

Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje zawarte w Serwisie są wyłącznie odpowiedzialnością użytkowników Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Serwisie ponoszą użytkownicy Serwisu. PROCARD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub tez szkody wtórne (pośrednie) lub wszelkie inne szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny w związku z wykorzystaniem wszelkich informacji uzyskanych zarówno bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej PROCARD.

PROCARD nie jest odpowiedzialny za działanie Serwisu oraz za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z Serwisu, bez względu na to czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych czy tez innych podstaw prawnych oraz bez względu na to czy PROCARD został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

PROCARD zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian, w jakimkolwiek czasie, w części lub całości Serwisu, bez informowania użytkowników Serwisu.

Jeśli użytkownik Serwisu za pośrednictwem Serwisu przekaże PROCARD swoje dane osobowe (np. imię nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, adres e-mail, nazwę firmy, pełnione stanowisko i inne informacje identyfikujące), to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na PROCARD z mocy obowiązującego w Polsce prawa.

PROCARD może w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w postanowieniach niniejszej noty prawnej. Zalecamy użytkownikom Serwisu okresowe czytanie niniejszej noty prawnej i sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone nowe postanowienia lub zmiany do dotychczasowych postanowień.